Nabídka zájezdů
Všechny aktuální zájezdy
Černá Hora
Boka Kotorská
Francie
Aussois
Aussois - Les Flocons
Chamonix
Le Corbier
Les Arcs
Les Menuires
Les Sybelles – Le Corbier
Les2Alpes
Paradiski – La Plagne – Les Arcs
Serre Chevalier
Tignes
Valmenier / Valloire
Irsko
Smaragdový ostrov
Itálie
Cervinia / Zermatt
Cervinia / Zermatt
Kronplatz
Lago di Garda
Livigno
Livigno zima
Livigno zima - hotel
Montecampione
Passo Tonale
Passo Tonale - apartmán
Passo Tonale - hotel
Pinzolo
Sedla a průsmyky Dolomit
Maďarsko
Termály
Německo
Bodamské jezero
Norsko
Perla Skandinavie
Rakousko
Berchtesgáden
Ennská cyklostezka
Saalbach – Leogang
Zillertal
Slovensko
Slovenský kras
Slovinsko
Julské Alpy
Švýcarsko
Davos
Monterosa
Monterosa ski
Ukrajina
Zakarpatská Ukrajina
Odkazy
Cervinia / Zermatt
Cervinia / Zermatt
Chamonix
Davos
Kronplatz
Les Arcs
Les Menuires
Les Sybelles – Le Corbier
Tignes
Zillertal
Webkamery
Cervinia / Zermatt
Cervinia / Zermatt
Chamonix
Davos
Kronplatz
Les Arcs
Les Sybelles – Le Corbier
Livigno
Livigno zima
Passo Tonale - apartmán
Passo Tonale - hotel
Saalbach – Leogang
Tignes
Reklama
Spustit reklamu

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE MANEŠ tour

1. Prolog
Tyto Všeobecné podmínky jsou součástí cestovních smluv (dále jen CS) uzavíraných s klienty CK, na základě kterých se klienti zúčastňují zájezdů či využívají služeb poskytovaných a pořádaných Martinem Nešporem – MANEŠ tour. CK organizuje standardní zájezdy s předem stanoveným programem i zájezdy a cestovní služby na objednávku pro Individuální zájemce i skupiny dle dohody. Pro klienty s individuální dopravou zprostředkovává ubytování v hotelích, apartmánech včetně dalších služeb souvisejících s cestovním ruchem.

2. Uzavření cestovní smlouvy
Cestovní smlouva k zájezdu pořádaném CK obsahuje zejména osobní údaje klienta, termín zahájení a ukončení zájezdu, uvedení všech poskytovaných služeb cestovního ruchu, které jsou zahrnuty do ceny zájezdu, cenu zájezdu včetně časového rozvrhu plateb a výši jednotlivých záloh. Klient odpovídá za správnost všech vyplněných údajů uvedených v CS.  Nárok klienta na účast na zájezdu pořádaném CK, který je předmětem uzavřené CS mezi klientem a CK, vzniká úplným zaplacením ceny zájezdu za podmínek stanovených těmito všeobecnými podmínkami.
Za splnění závazků dalších přihlášených osob uvedených na CS odpovídá objednavatel, se kterým je uzavírána CS.
Specifikace ubytování, jeho polohy, kategorie, stupně vybaveností a hlavní charakteristické znaky. Specifikace dopravy, tj. druh, charakteristika a kategorie dopravního prostředku a údaje o trase cesty.

3. Cena zájezdu
Cena zájezdu je stanovena v souladu s katalogem zájezdů vydávaným CK či ostatními nabídkami. Cena zájezdu zahrnuje služby, které jsou pro každý zájezd stanoveny katalogem nebo ostatními nabídkami vydanými, případně blíže specifikovány v CS. Cena zájezdu je splatná zpravidla ve 2 splátkách, z nichž první zálohová splátka ve výši 30 % z celkové ceny zájezdu je splatná do 5 dnů po uzavření CS a druhá splátka tvoří doplatek ceny zájezdu a je splatná nejpozději do 6 týdnů před začátkem zájezdu. Pokud dojde k uzavření CS v době kratší než 6 týdnů před zahájením zájezdu, je cena zájezdu splatná jednorázově do 2 dnů od uzavření CS. Cena zájezdu však musí být vždy v plné výši uhrazena před zahájením zájezdu na účet CK. Klient je povinen uhradit splátky ceny zájezdu CK. Úhradu provede sám (v hotovosti v provozovně CK, případně bezhotovostním převodem na účet CK, Volksbank CZ, číslo účtu: 4080008640/6800. Za řádnou a včasnou úhradu splátek odpovídá vždy klient. V případě úhrady ceny zájezdu bezhotovostním převodem na účet je cena (resp. záloha nebo doplatek) považuje za uhrazenou dnem připsání na účet CK. Jako variabilní symbol uvádějte pouze rodné číslo, při platbě fakturou jen číslo faktury. Zálohu i doplatek je možné platit i hotově v CK. Doplatit pobyt je nutné nejpozději 30 dní před nástupem na pobyt (doklad o úhradě opět předat CK). Za řádnou a včasnou úhradu splátek odpovídá vždy klient. CK je oprávněna změnit způsob a termíny placení ceny zájezdu s tím, že tato změna bude uvedena v CS nebo oznámena klientovi. V případě, že CK obdrží smlouvu - přihlášku s dokladem o úhradě po této lhůtě, popřípadě je-li přihláška vyplněna neúplně, chybí podpis, doklad o platbě, je CK  oprávněna od smlouvy odstoupit . Před odstoupením od smlouvy může CK poskytnout klientovi dodatečnou lhůtu k úhradě. Pokud CK nevyužije práva k odstoupení od smlouvy a není-li cena zaplacena v plné výši ani do 19 dnů před zahájením zájezdu, má se za to, že klient od smlouvy odstoupil a CK vzniká nárok na odstupné ve výši 75 % z celkové ceny zájezdu.
Změna ceny zájezdu
CK je oprávněna za podmínek stanovených v tomto článku jednostranně zvýšit cenu zájezdu.
Cenu zájezdu lze zvýšit jen v případě, že dojde ke zvýšení:
* ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot a nebo ceny za palivový příplatek včetně cen pohonných hmot
* směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 % (takovým kurzem se rozumí, kurz české koruny vůči měně státu, kam  zájezd směřuje) Pokud k takové změně dojde do 21. dne před zahájením zájezdu
* zvýšení jiných mezinárodních poplatků ke dni nástupu
Pro účely určení ceny jednotlivých faktorů uvedených v tomto odstavci je rozhodný stav ke dni, jež je určen katalogem zájezdu CK nebo v ostatních nabídkách zpracovaných CK, jako „den stanovení ceny zájezdu“. Zvýšení ceny zájezdu bude provedeno o výši souhrnu rozdílů cen jednotlivých faktorů uvedených v tomto odstavci ze dne stanovení ceny zájezdu a dne, kdy došlo k rozhodnutí o zvýšení ceny zájezdu. Cena pobytu je včetně DPH 19%, cena zahrnuje služby, které jsou pro každý pobyt  přesně stanoveny. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být klientovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu.

4. Práva a povinnosti účastníka pobytu
Klient je oprávněn:
1)Požadovat poskytnutí všech služeb stanovených taxativně pro každý zájezd
2)Reklamovat případné vady poskytnutých služeb. Veškeré reklamace uplatňuje klient na místě vzniku závad nejlépe písemně  příslušnému delegátovi. Pokud nebude stížnost podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném nahlášení nemusely vzniknout. Pracovník CK je povinen řešit reklamaci na místě.  Reklamace, které nebudou vyřešeny a odstraněny na místě, řeší CK po ukončení pobytu. Nárok na reklamaci je nutno uplatnit nejpozději měsíc po skončení pobytu. CK je oprávněná  při vyřizování reklamace v místě konání zájezdu řešit reklamaci poskytnutím náhradní služby či jinou kvalitativně srovnatelnou kompenzací
3)Být seznámen se všemi případnými změnami v termínu, programu, prostředku. CK neodpovídá za škody, které mohou zákazníkům vzniknout v důsledku změny času příjezdu a odjezdu, kvalitě služeb a ceně zájezdu.
4)Před zahájením zájezdu může klient písemně oznámit CK, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává klientem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového klienta, že souhlasí s uzavřenou CS. Původní a nový klient společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu. V tomto případě může být klientovi účtován manipulační poplatek.
Klient je povinen:
1)Uhradit sjednanou cenu zájezdu a dalších fakultativních služeb podle výše uvedených podmínek
2)Zajistit si platný cestovní doklad, popřípadě příslušná vstupní víza
3)Dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese klient.
4)Řídit se pokyny pro účastníky zájezdu a pokyny průvodce, delegáta nebo jiné osoby pověřené CK odpovědností za zájezd
5)Vzniklé závady bezodkladně oznámit příslušnému delegátovi, průvodci, zastoupené CK
6)Dodržovat podmínky pro ubytování, stravování, dopravu a další služby stanovené poskytovateli těchto služeb
7)Složit kauci za ubytování
8)Dodržovat noční klid a ubytovací řád dle pokynů technického doprovodu, delegáta nebo recepce
9)Opustit a předat v pořádku uklizený apartmán, event. studio delegátovi nebo recepční v den odjezdu ze střediska do 9,00 až 10,00 hod., v opačném případě hrozí nebezpečí částečného či plného nevrácení kauce (též i za rozbitý, znečištěný nebo ztracený inventář)
Pokud klient nevyčerpá veškeré služby, nemá právo na jejich náhradu. Zákazník, který při nástupu na pobyt nebo v jeho průběhu poruší zákonné předpisy České republiky či navštíveného státu, poruší ustanovení těchto všeobecných podmínek a důležitých informací, svým chováním narušuje plynulý průběh pobytu, obtěžuje ostatní účastníky nebo hrubě porušuje pokyny technického doprovodu, delegáta, pracovníka CK, bude z pobytu vyloučen, přičemž ztrácí jakýkoliv nárok na její náhradu. Objednavatel kolektivního zájezdu je povinen všechny účastníky seznámit s programem a službami v pobytu, důležitými informacemi a se všeobecnými podmínkami a zabezpečit jejich dodržování.

5. Práva a povinnosti CK
- CK má právo v případech, které nemůže ovlivnit (změny u zahraničních partnerů, malého počtu přihlášených klientů apod.), zrušit pobyt, přesunout termín pobytu, či upravit cenu. Rozhodnutí o zrušení pobytu je CK povinna oznámit všem přihlášeným klientům nejpozději 10 dnů před nástupem a bez zbytečného odkladu vrátit všechny již zaplacené částky. Zákazník nemá nárok na žádné další náhrady.
- CK je povinna zajistit plnění všech služeb obsažených v ceně zájezdu, pokud nebude schopna zajistit plnění všech dohodnutých služeb, provede vhodná alternativní opatření, za která nebude vyžadovat další platby.
- v případě, že zákazník neuhradí zálohu nebo doplatek do termínu dle těchto Všeobecných podmínek, má CK právo odstoupit od smlouvy. Již zaplacená záloha podléhá stornopoplatkům dle bodu 3 a hradí je objednavatel (CK kryje vzniklé škody stornopoplatky).
- CK nenese odpovědnost za škody, vyplývající pro Vás ze změn sjednaných služeb, pokud k těmto změnám došlo zaviněním, které lze přičíst zákazníkovi, zaviněním třetí strany, jež nemá vztah k zajišťování dohodnutých služeb, nebo důsledku vyšší moci (tj. z důvodů, kterým CK nemohla zabránit i při vynaložení veškeré snahy)
- CK je oprávněna v případě nedosažení minimálního počtu klientů zájezd zrušit. O tom je povinna klienta informovat alespoň 3 dny před plánovaným termínem zahájení zájezdu a neprodleně vrátit klientovi všechny předmětné úhrady. Pokud se zájezd z tohoto důvodu neuskuteční, má klient přednost při zařazení na volné místo v zájezdu obdobném. Fakultativní výlet se může pro nedostatek klientů zrušit též v průběhu pobytu na zájezdu.

6. Stornovací podmínky
Odstoupení od smlouvy je zákazník (objednavatel, spolubydlící) povinen provést osobně v CK, doporučeně poštou nebo faxem. Pro stanovení výše stornopoplatku je rozhodující datum převzetí storna prodejcem nebo CK. Zákazník je povinen zaplatit při zrušení pobytu následující stornovací poplatky:

více než 60 dnů před nástupem...............10% min. 500 Kč/os
59 - 40 dnů ............................................35 % z celkové ceny zájezdu
39 - 22 dnů ............................................50 % z celkové ceny zájezdu
19 - 10 dnů ............................................75 % z celkové ceny zájezdu
9 – 1 den ..................................... .........100 % z celkové ceny zájezdu

Pokud klient nenastoupí na ubytování, případně zruší pobyt v den nástupu, má CK nárok na plnou úhradu ceny pobytu. Jakákoliv změna termínu a střediska před nástupem ze strany  zákazníka bude hodnocena jako odstoupení od smlouvy (pokud nebude vyhovovat CK) a bude podléhat výše uvedeným stornopoplatkům. V případě vlastní neúčasti si může účastník za sebe najít náhradu, v takovém případě ihned písemně vyrozumí CK. Stornopoplatky se v takovém případě neplatí, účtuje se pouze manipulační poplatek 200,- Kč. Změna může být provedena jen tehdy, pokud na sebe nový účastník převezme veškeré povinnosti vyplývající ze smlouvy mezi klientem a CK.  Zákazník potvrzuje svým podpisem na smlouvě - přihlášce, že se seznámil  s nabídkovým katalogem a zejména se Všeobecnými podmínkami a důležitými informacemi a souhlasí s nimi v plném rozsahu.  

7. Závěrečná ustanovení
Veškeré informace a údaje obsažené v katalozích a ostatních nabídkách vydané CK o službách, cenách a cestovních podmínkách odpovídají informacím v době jejich přípravy. Zákazník poskytnutím svých osobních údajů a potvrzením CS uděluje souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů CK. Osobní údaje mohou být zpracovány po dobu neurčitou a jsou bezpečně zpracovány v elektronické databázi CK

Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti dnem 01.09. 2009.

Martin Nešpor – MANEŠ tour

 

Video - Les2 Alpes